Obchodní podmínky a etický kodex

Obchodní podmínky a etický kodex

1.  Definice:

Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:

 • Realitní činností se rozumí zprostředkování uzavření smlouvy o nabytí vlastnického práva k nemovité věci nebo jiného práva opravňujícího užívat nebo požívat nemovitou věc, byt nebo nebytový prostor, včetně zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
 • Realitním makléřem se rozumí fyzická osoba nezávisle podnikající na území České republiky jako realitní zprostředkovatel. Realitní makléř je osoba profesionálně vyškolená, právně a finančně nezávislá, která podniká svým jménem, na svůj účet a právní a finanční odpovědnost za jednání a výsledky svého podnikání.
 • Smlouvou o poskytování realitních služeb se rozumí písemná smlouva o realitním zprostředkování, jejímž předmětem je poskytování realitních služeb, uzavřená mezi realitním makléřem a klientem.
 • Klientem se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, které realitní makléř poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb realitní kanceláří vyhledána. Klientem se tato osoba nestává ani uzavřením dohody o složení blokovacího depozita nebo kterékoli jiné dohody s klientem.

2.  Etický kodex:

Realitní makléř postupuje při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem.

Etický kodex realitního makléře:

 • Realitní makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
 • Realitní makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 • Realitní makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.
 • Realitní makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.
 • Realitní makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
 • Realitní makléř spolupracuje s ostatními realitními makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř druhého realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.
 • Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.
 • Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.
 • Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, a tím i svoji osobnost.
 • Realitní makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.

Další důležité pojmy/informace

Smlouva o poskytování realitních služeb:

Realitní makléř poskytuje realitní služby pouze na základě písemné smlouvy o poskytování realitních služeb. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody poskytované nad rámec zákona klientovi jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

Provize:

Za poskytování realitních služeb náleží realitnímu makléři provize stanovená ve smlouvě o poskytování realitních služeb. Realitní makléř je povinen vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování provize včetně příslušné výše DPH, pokud je realitní makléř plátcem DPH. Provize zahrnuje odměnu za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah realitních služeb definovaný níže bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

Úschova peněžních prostředků a depozitní účty:

Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů bylo přijato závazné pravidlo pro úschovu a vypořádání kupní ceny. Na základě těchto pravidel je realitní makléř oprávněn přijímat blokovací depozita na svůj účet pouze do výše provize a pouze do doby  uzavření  zprostředkovávané  smlouvy. Tyto  peněžní  prostředky musí být uloženy na bankovním účtu odlišném od provozního účtu realitního makléře. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné bankou nebo advokátní kanceláří, která se vůči realitnímu makléři zavázala dodržovat bezpečnostní podmínky úschovy peněžních prostředků. Úschova peněžních prostředků u jiných subjektů je nepřípustná, ledaže klient po předchozím poučení trvá na realizaci úschovy u jiného subjektu a písemně potvrdí realitnímu makléři (postačí formou e-mailu), že se rozhodl na svou odpovědnost nevyužít bezpečnou formu úschovy realitního makléře.

Minimální rozsah realitních služeb:

Realitní makléř poskytuje klientovi následující standardní realitní služby, není-li ve smlouvě uvedeno jinak:

 • Provedení úvodní prohlídky nemovitostí a doporučení obvyklé výše kupní ceny / výše nájemného dle stavu realitního trhu.
 • Zpracování návrhu marketingové strategie a zpracování nabídky prodeje nemovitostí (včetně fotodokumentace) a zajištění jejich inzerce a zveřejnění na vybraných českých realitních internetových stránkách, zejména na vlastních webových stránkách a případně dalších reklamních médiích.
 • Obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy (pouze u prodeje nemovitostí).
 • Jednání se zájemci, organizace a zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci.
 • Vypracování návrhu dohody o složení blokovacího depozita a organizačně administrativní podpora při jejím uzavření se zájemcem.
 • Zprostředkování přípravy návrhu standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu – v případě nájmu nemovitostí nájemní nebo podnájemní smlouvy, v případě prodeje nemovitostí kupní smlouvy, návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
 • Zprostředkování úschovy kupní ceny nemovitostí u certifikované advokátní kanceláře dle článku „úschova peněž. prostředků a depozitní účty“.
 • Organizační podpora při jednání smluvních stran nezbytná k uzavření smluvní dokumentace (v případě prodeje nemovitostí včetně zprostředkování ověření podpisů).
 • Zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku (pouze u prodeje nemovitosti).
 • Organizace předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.

Stav nemovitosti:

Realitní makléř je povinen sdělovat zájemcům (třetím osobám) objektivní informace o stavu nemovitosti, o kterých ví nebo vzhledem ke své odborné způsobilosti vědět má, včetně informací o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na nemovitostech, které plynou z veřejných seznamů. Realitní makléř však neodpovídá za újmu, která vznikne v případě, že klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. V případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

Informační povinnost:

Realitní makléř po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informuje klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.

Reklamace:

Realitní makléř je povinen jakoukoliv připomínku či reklamaci bez odkladu vyřídit. Klient je oprávněn kdykoliv vznést připomínku nebo stížnost na kvalitu poskytovaných služeb realitního makléře a využít svých práv.

Povinné pojištění odpovědnosti za škodu:

Realitní makléř je povinen mít sjednáno zákonné pojištění profesní odpovědnosti za způsobenou újmu po celou dobu poskytování realitních služeb.

Povinnost identifikace:

Realitní makléř je dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako taková má mimo jiné povinnost provést identifikaci a kontrolu klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

Mimosoudní řešení s pomocí ČOI:

Dojde-li mezi realitní makléřemn a klientem ke sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese www.coi.cz.