Oznámení o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány zcela v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známým pod zkratkou GDPR (dále jen „Nařízení“).

V souladu s Nařízením Vám na tomto místě sdělujeme podrobné informace o tom, jakým způsobem s Vašimi osobními údaji nakládáme.

Správce osobních údajů:
Monika Kindlová, IČ: 749 45 360
se sídlem Slovenská 712, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun
(dále jen „RK“)

Účelem zpracování osobních údajů je zpětné kontaktování Vaší osoby s případným následným poskytováním služeb podle smlouvy, která s Vámi bude uzavřena, a to zejména zprostředkování koupě, prodeje nebo pronájmu nemovitosti.

Pro výše uvedený účel budeme potřebovat poskytovat níže uvedené osobní údaje:
– jméno, příjmení, kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa).

Příjemcem osobních údajů je RK, která je oprávněna za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat osobní údaje klienta za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce RK pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plnění zákonných či smluvních povinností RK a/nebo na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného RK klientem a/nebo na základě oprávněného zájmu RK. Takovými příjemci jsou zejména spolupracující advokáti RK, realitní makléři RK, poskytovatelé účetních, daňových a informačních a komunikačních systémů (např. IT služeb).

Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen na dobu Vaší spolupráce s RK, nejdéle však na dobu 5 let, a to na všechny výše uvedené osobní údaje vyplňované do smlouvy. Kdykoliv můžete požádat RK o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

RK musí vymazat Vaše osobní údaje pokud:
a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

b) odvoláte-li souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování,

c) vznesete-li námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

d) zpracování je protiprávní,

e) ukládá to zákonná povinnost.

V případě, že bude RK užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne klientovi informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informaci o zpracování osobních údajů.